Terms & Conditions

thatsluck Odredbe i uvjeti

Korišćenje softvera preuzetog sa web lokacije ThatsLuck.com podrazumijeva bezuslovno prihvatanje sljedećeg Uslovi i odredbe, koju korisnik izjavljuje da je u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio.

 

1 AUTORSKO PRAVO - SOFTVER prisutan na ThatsLuck.com je zaštićen zakonima o autorskim pravima i autorskim pravima na snazi ​​u Italiji, odredbama međunarodnih ugovora i svim ostalim važećim zakonima. 

Shodno tome, korisnik je dužan da se prema softveru ponaša kao i prema bilo kom drugom zaštićenom materijalu (npr. Knjizi ili DVD disku). Korisnik u svakom slučaju ne može reproducirati i prodavati softver bez prethodnog pismenog odobrenja ThatsLuck.com

 

2 PRAVA KORISNIKA - ThatsLuck.com daje korisniku pravo da privremeno koristi softver za vlastitu privatnu upotrebu.

Podrazumijeva se da je softver "u upotrebi" kada se koristi putem računara, tableta, pametnog telefona ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg uređaja. Korisnik je svjestan i prihvaća to ThatsLuck.com može u bilo kojem trenutku trajno zabraniti upotrebu softvera bez prethodne najave.

 

3 OGRANIČENJA KORIŠĆENJA SOFTVERA - Korisnik ni na koji način ne može mijenjati funkcionalnost softvera.

Korištenje preuzetog softvera ne podrazumijeva automatski pravo na korištenje bilo kakvih ažuriranja ili novijih verzija.

 

4 ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU - Ni u kom slučaju administrator lokacije ThatsLuck.com bit će odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka ili gubitka zarade, prekida poslovanja, gubitka podataka ili drugih ekonomskih gubitaka) koja je posljedica upotrebe ili nekorištenja softvera, čak i ako je navedeno administrator web lokacije ThatsLuck.com je obaviješten o mogućnosti takve štete.

Odgovornost je u potpunosti i isključivo na korisniku. Korisnik se trenutno odriče da traži naknadu bilo koje direktne ili indirektne štete bilo koje vrste koja proizlazi iz upotrebe ili nekorišćenja softvera preuzetog sa veb lokacije ThatsLuck.com Za sve što ovdje nije navedeno ili prijavljeno upućeno je na talijanski građanski zakonik.